Ampoule Oil Control ราคา : 1,200.00 บาท ลดเหลือ : 840.00 บาท
Home :Customer » เงื่อนไขบริการ

เงื่อนไขบริการ

 

เนื้อหาต่อไปนี้ เป็นกำหนดและเงื่อนไข การให้บริการระหว่าง บริษัทเดอร์มาเอ็มดี จำกัด( “บริษัท” “เรา” หรือ “เว็บไซต์” ) กับ สมาชิก ( “ท่าน” ) การเข้าใช้เว็บไซต์ ท่านยอมรับว่าท่านได้อ่าน เข้าใจและตกลงที่จะทำตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ของเรา เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองควรอ่านเอกสารชุดนี้ให้ครบถ้วน


1. ทางเรามีสิทธิในการจะแก้ไขข้อตกลงในการใช้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยถ้ามีการแก้ไขไดๆเราจะแจ้งให้ทราบอย่างชัดเจน ท่านควรตรวจสอบข้อตกลงในการใช้งานนี้เป็ยระยะๆ 

2.  ท่านควรทำความเข้าใจ นโยบายความเป็นส่วนตัว ของบริษัทเพื่อที่ท่านจะได้เข้าใจเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท

3.  การใช้บริการของเรา ท่านจำเป็นต้องสมัครสมาชิกกับเราก่อน โดยเราสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนของบางท่าน และอาจยกเลิกการลงทะเบียนของสมาชิกบางท่านได้ทุกเวลา เมื่อเกิดการละเมิดกฎระเบียบหลักเกณฑ์ข้อตกลงในการใช้ โดยสมาชิกแต่ละท่านจะได้รับอนุญาตให้มีบัญชีสมาชิกได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น และไม่มีสิทธิในการโอน ถ่ายสิทธิต่างๆไปสู่บุคคลอื่น

4.  ท่านต้องไม่กระทำการใดอันเป็นการล่วงละเมิด ดูหมิ่น สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

5.  ข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ การออกแบบและส่วนประกอบของเว็บไซต์ รวมถึงเครื่องหมายการค้า โลโก้ เครื่องหมายการบริการ ข้อความ กราฟฟิก โลโก้ รูปภาพปุ่มกด รูปภาพ การรวบรวมข้อมูลและซอฟท์แวร์ รวมทั้งการรวบรวมและการจัดการข้อมูลนั้น เป็นทรัพย์สินของ บริษัทเดอร์มาเอ็มดี จำกัด ท่านตกลงว่าจะไม่แก้ไขดัดแปลง แปลหรือย้อนกระบวนการผลิต (reverse engineer) หรือลอกเลียนแบบเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม ยกเว้นจะได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

6.  ท่านไม่สามารถแสดงออกหรือเขียนข้อความที่มีนัยว่าได้รับการสนับสนุนหรือรับรองโดยเรา โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตก่อน

7.  เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเพจหรือเวปไซต์ใดๆ ที่อยู่นอกเว็บไซต์เรา เราจะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบ หรือการประเมิน การรับรองการนำเสนอของเพจเว็บไซต์อื่นใดที่ ถูกโยงถึง และเราจะไม่รับผิดชอบ หรือรับผิดใดๆ  ต่อการกระทำ เนื้อหา ผลิตภัณฑ์ หรือการบริการของเพจและเว็บไซต์ดังกล่าว

9.  ทางเราจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ รวมถึงความสูญเสีย การบาดเจ็บ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อม โดยบังเอิญ หรือเป็นผลสืบเนื่องที่ตามมาจากการใช้งานเว็บไซต์ทุกกรณี

10.  รายละเอียดผลิตภัณฑ์และข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรานั้น เราพยายามให้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นได้เท่าที่กฎหมายจะอนุญาต ให้ได้ แต่ไม่รับประกันว่ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ สี ข้อมูล หรือเนื้อหาอื่นที่มีอยู่บนเว็บไซต์ถูกต้อง ครบถ้วน เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด และเราจะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่มากจากสมาชิกหรือจากเรา ที่จะก่อความสูญเสีย เกิดค่าใช้จ่าย ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตาม


Thank You For Registering!

×